ورکشاپ شیراز

شهر برگزاری

شیراز

روز و ساعت برگزاری

فردا

8

مکان برگزاری

ثضصثضص

مدرسین

جدول زمان بندی کارگاه

ساعت
توضیحات
8-10

54345

ساعت
8-10
توضیحات

54345