نام شهر
نوع کارگاه
زمان بندی و ثبت نام
شیراز
تهران

زمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.

۱۱ تا ۱۴ اسفند ۱۴۰۰

نام شهر
شیراز
نوع کارگاه
زمان بندی و ثبت نام


نام شهر
تهران
نوع کارگاه

زمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.

زمان بندی و ثبت نام